Thiết bị hội nghị truyền hình

- Camera hội nghị truyền hình.

- Thiết bị phòng họp Meeteasy

- Thiết bị phòng họp Mvoice.

- Thiết bị phòng họp Jabra.

- Thiết bị phòng họp Polycom.