Thiết bị hội thảo nhiều bên

- Thiết bị hội thảo nhiều bên Polycom.

- Thiết bị hội thảo nhiều bên Meeteasy.

- Thiết bị hội thảo nhiều bên Mvoice.

- Thiết bị hội thảo nhiều bên Jabra.

- Thiết bị hội thảo nhiều bên Grandstream.