Micro đa hướng hội nghị

- Míc và Loa đa hướng hội nghị Mvoice.

- Míc và Loa đa hướng hội nghị Meeteasy.

- Míc và Loa đa hướng hội nghị Polycom.

- Míc và Loa đa hướng hội nghị Jabra.