Thiết bị chuyển đổi GateWay

- Thiết bị Gatewway kết nối luồng E1.

- Thiết bị Gatewway kết nối FXO.

- Card Gatewway kết nối FXS.

- Card Gatewway kết nối ISDN.