Phần mềm tính cước tổng đài

- Phần mềm tính cước tổng đài LG.

- Phần mềm tính cước tổng đài Panasonic.

- Phần mềm tính cước tổng đài Grandstream.

- Phần mềm tính cước tổng đài NEC.

- Phần mềm tính cước tổng đài Asterisk. 

- Phần mềm tính cước tổng đài Siemens.

- Phần mềm tính cước tổng đài Yealink