Phần mềm

- Phần mềm tính cước tổng đài. 

- Phần mềm quản lý khách sạn.

- Phần mềm quản lý khách hàng.

- Phần mềm nhắn tin.