Hướng dẫn

- Cài đặt và cấu hình thiết bị ATA GXW4008.

- Cài đặt bộ chuyển đổi GXW4008.

- Cài đặt thiết bị grandstream GXW4008.

- Cấu hình và cài đặt Gateway GXW4008.

- Cài đặt tài khoản cho thiết bị Grandstream GXW4008.

- Cài đặt và cấu hình thiết bị ATA GXW4216.

- Cài đặt bộ chuyển đổi GXW4216.

- Cài đặt thiết bị grandstream GXW4216.

- Cấu hình và cài đặt Gateway GXW4216.

- Cài đặt tài khoản cho thiết bị Grandstream GXW4216.

- Cài đặt và cấu hình thiết bị ATA GXW4224.

- Cách cài đặt bộ chuyển đổi GXW4224.

- Cài đặt thiết bị grandstream GXW4224.

- Cấu hình và cài đặt Gateway GXW4224.

- Cài đặt tài khoản cho thiết bị Grandstream GXW4224.

- Cài đặt và cấu hình thiết bị ATA GXW4232.

- Cách cài đặt bộ chuyển đổi GXW4232.

- Cài đặt thiết bị grandstream GXW4232.

- Cấu hình và cài đặt Gateway GXW4232.

- Cài đặt tài khoản cho thiết bị Grandstream GXW4232.