Hướng dẫn

- Cài đặt và cấu hình thiết bị ATA HT812.

- Cài đặt bộ chuyển đổi ATA HT812.

- Cài đặt tài khoản cho thiết bị Grandstream HT812.

- Cài đặt thiết bị grandstream HT812.

- Cấu hình và cài đặt Gateway HT812.

- Cài đặt bộ chuyển đổi IP sang analog HT812.

- Cài đặt và cấu hình thiết bị FXO TA410.

- Cách cài đặt bộ chuyển đổi FXO TA410.

- Cài đặt thiết bị Gateway FXO TA410.

- Cấu hình và cài đặt Gateway TA410.

- Cài đặt và cấu hình thiết bị FXO TA810.

- Cách cài đặt bộ chuyển đổi FXO TA810.

- Cài đặt thiết bị Gateway FXO TA810.

- Cấu hình và cài đặt Gateway TA810.

- Cài đặt và cấu hình thiết bị ATA GXW4004.

- Cài đặt bộ chuyển đổi GXW4004.

- Cài đặt thiết bị grandstream GXW4004.

- Cấu hình và cài đặt Gateway GXW4004.

- Cài đặt tài khoản cho thiết bị Grandstream GXW4004.