Hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết cài đặt thông số và cấu hình điện thoại ip Yealink Sip T29G E2 cho lần đầu cài đặt.

Hướng dẫn chi tiết cài đặt thông số và cấu hình điện thoại ip Yealink Sip T41P E2 và điện thoại voip Yealink SIP T41G cho lần đầu cài đặt.

Hướng dẫn chi tiết cài đặt thông số và cấu hình điện thoại ip Yealink Sip T27P E2 và Yealink SIP T27G cho người mới cài đặt.

Hướng dẫn reset cài đặt lại cấu hình điện thoại ip Yealink khi quên mật khẩu đăng nhập: