Hướng dẫn

- Chức năng các phím trên điện thoại GXP1620.

- Hướng dẫn sử dụng điện thoại GXP1620.

Hướng dẫn chi tiết cài đặt và cấu hình thông số điện thoại ip Yealink Sip T19 cho người mới cài đặt. 

Hướng dẫn chi tiết cài đặt và cấu hình thông số điện thoại ip Yealink Sip T19P cho người mới cài đặt. 

Hướng dẫn chi tiết cài đặt và cấu hình điện thoại ip Yealink Sip T21P cho người mới cài đặt.