Tổng đài phần mềm 3CX

- Lắp đặt tổng đài 3CX.

- Cài đặt phần mềm tổng đài 3CX.

- Phân phối tổng đài 3CX toàn quốc.