Điện thoại

- Điện thoại wifi không dây.

- Điện thoại call center.

- Điện thoại hội nghị phòng họp.

- Điện thoại kéo dài mẹ con.

- Điện thoại IP.