Điện thoại hội nghị đa năng

- Điện thoại phòng họp.

- Điện thoại hội nghị.

- Điện thoại video conference.