Thiết bị Meeteasy Mvoice

- Cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng họp, phòng hội thảo của hãng Meeteasy Moive: