Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320

Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320

Cấu hình khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320: - Khung phụ tổng đài Panason...
0 VNĐ
Tổng đài Grandstream UCM6108

Tổng đài Grandstream UCM6108

 Cầu hình và tính năng tổng đài ip UCM6108 - 500 má...
10.000.000 VNĐ
Tổng đài Grandstream UCM6510

Tổng đài Grandstream UCM6510

Cấu hình và tính năng tổng đài ip UCM6510: 2.000 máy lẻ...
0 VNĐ
Tổng đài IP NEC SL2100

Tổng đài IP NEC SL2100

Tính năng và cấu hình Tổng đài IP NEC SL2100: - Tổng đài NEC S...
0 VNĐ
Tổng đài NEC SL1000

Tổng đài NEC SL1000

Tổng đài NEC SL1000 4 trung kế-8 máy nhánh: - Tổng đài nội bộ NEC SL1...
4.050.000 VNĐ
Tổng đài Panasonic KX-TES824

Tổng đài Panasonic KX-TES824

Cấu hình và thông số tổng đài Panasonic KX-TES824: - Tổng đài P...
3.900.000 VNĐ
Tổng đài Panasonic KX-TES824: 5 vào 16 ra

Tổng đài Panasonic KX-TES824: 5 vào 16 ra

Cấu hình và thông số tổng đài Panasonic KX-TES824 5 vào và ...
0 VNĐ
Tổng đài Panasonic KX-TES824: 6 vào 16 ra

Tổng đài Panasonic KX-TES824: 6 vào 16 ra

Cấu hình và thông số tổng đài Panasonic KX-TES824 6 vào và ...
0 VNĐ
Tổng đài Panasonic KX-TES824: 8 vào 24 ra

Tổng đài Panasonic KX-TES824: 8 vào 24 ra

Cấu hình và thông số tổng đài Panasonic KX-TES824 8 vào và ...
0 VNĐ
Tổng đài Yeastar N824-8-24

Tổng đài Yeastar N824-8-24

Thông số và cấu hình tổng đài Yeastar N824: - 8 đường vào bưu đ...
13.500.000 VNĐ