Điện thoại Video Call

- Cung cấp điện thoại Call Center.

- Điện thoại Video Call

- Điện thoại cho nhân viên trực tổng đài.

- Điện thoại cho nhân viên tư vấn.