Bộ đàm

- Cung cấp máy bộ đàm KENWOOD, ICOM, MOTOROLA...

- Cung cấp bộ đàm nhà hàng.

- Cung cấp bộ đàm ICOM.

- Cung cấp bộ đàm bảo vệ.

- Cung cấp bộ đàm công trường.

- Cung cấp tai nghe bộ đàm.