Filter Blogs By tag: thiết bị ghi âm

Hướng dẫn sử dụng thiết bị ghi âm AR800, Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Artech AR800 đăng nhập hệ thống, thay đổi địa chỉ ip máy ghi âm AR800, cài đặt thông số cổng ghi âm, kết nối máy ghi âm AR800 qua internet, tìm và nghe file ghi âm.  

Download file hướng dẫn thiết bị ghi âm AR800 Tại đây

Hướng dẫn sử dụng thiết bị ghi âm AR400, Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Artech AR400 đăng nhập hệ thống, thay đổi địa chỉ ip máy ghi âm AR400, cài đặt thông số cổng ghi âm, kết nối máy ghi âm AR400 qua internet, tìm và nghe file ghi âm. 

Download file hướng dẫn thiết b ghi âm AR400 Tại đây

Hướng dẫn sử dụng thiết bị ghi âm AR3200, Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Artech AR3200 đăng nhập hệ thống, thay đổi địa chỉ ip máy ghi âm AR3200, cài đặt thông số cổng ghi âm, kết nối máy ghi âm AR3200 qua internet, tìm và nghe file ghi âm. 

Download file hướng dẫn thiết bị ghi âm AR3200 Tại đây

Hướng dẫn sử dụng thiết bị ghi âm AR2400, Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Artech AR2400 đăng nhập hệ thống, thay đổi địa chỉ ip máy ghi âm AR2400, cài đặt thông số cổng ghi âm, kết nối máy ghi âm AR2400 qua internet, tìm và nghe file ghi âm. 

Download file hướng dẫn thiết bị ghi âm AR2400 Tại đây