Filter Blogs By tag: mvoice

Tổng hợp thiết bị điện thoại phòng họp Meeteasy mvoice các loại thiết bị Meeteasy Mid, Meeteasy mini, Meeteasy mvoice dùng cho phòng họp, phòng hội nghị từ ít người đến nhiều người cùng họp, điện thoại phòng họp có thể kết nối với các thiết bị âm thanh ngoài.

Thiết bị điện thoại hội nghị Meeteasy mvoice là những thiết bị hội nghị Meeteasy Mid, Meeteasy mini, Meeteasy mvoice dùng cho phòng họp, phòng hội nghị từ ít người đến nhiều người cùng họp, điện thoại hội nghị có thể kết nối với các thiết bị âm thanh ngoài.