Filter Blogs By tag: hướng dẫn điện thoại gransdtream GXP1610

- Hướng dẫn sử dụng điện thoại Grandstream GXP1610.

- Chức năng các phím trên điện thoại ip GXp1610.