Filter Blogs By tag: Phần mềm tính cước tổng đài NEC

Phần mềm tính cước tổng đài nội bộ NEC là Phần mềm tính cước sử dụng cho tổng đài NEC,  Phần mềm tính cước tổng đài với license 128 máy lẻ. Phần mềm tính cước tổng đài PABX Billing Manager Pro. Giá tiền được tính theo giá cước của VNPT hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu.  Phần mềm tính cước tổng đài NEC cung cấp tính năng báo cáo rất mềm dẻo, đa dạng và tiện lợi phục vụ hữu hiệu cho người quản lý.