Filter Blogs By tag: Các phím trên điện thoại GXP1610

- Hướng dẫn sử dụng điện thoại Grandstream GXP1610.

- Chức năng các phím trên điện thoại ip GXp1610.