Tin tức

Hướng dẫn chi tiết cài đặt thông số và cấu hình điện thoại ip Yealink Sip T42S E2 và Yealink SIP T42G cho lần đầu cài đặt.

Hướng dẫn chi tiết cài đặt và cấu hình điện thoại ip Yealink Sip T21P cho người mới cài đặt.

Hướng dẫn chi tiết cài đặt và cấu hình thông số điện thoại ip Yealink Sip T19P cho người mới cài đặt. 

Hướng dẫn chi tiết cài đặt và cấu hình thông số điện thoại ip Yealink Sip T19 cho người mới cài đặt.